Stolac > O nama > Dokumenti > Odluka Vlade HNŽ/K o osnivanju Doma

Odluka Vlade HNŽ/K o osnivanju Doma

351

Na osnovu člana 15.j), člana 16.e) i Člana 39. Ustava Hercegovačko-neretvanskog kantona ("Službene novine HNK", broj: 2/98,4/00 i 7/04) i člana 48. stav 1. i člana 79. Zakona o socijalnoj zaštiti ("Službene novine HNK", broj: 3/05), Skupština Hercegovačko-neretvanskog kantona na sjednici održanoj dana 29.10.2008. godine donijela je

ODLUKU

O OSNIVANJU USTANOVE "DOM

ZA SOCIJALNO I ZDRAVSTVENO

ZBRINJAVANJE OSOBA SA INVALIDITETOM I DRUGIH OSOBA"

 

l OSNOVNE ODREDBE

Član 1.

Hercegovačko-nerervanski kanton (u daljnjem tekstu: Osnivač) osniva ustanovu u oblasti socijalne zaštite „Dom za socijalno i zdravstveno zbrinavanje osoba sa inaviliditetom i drugih osoba“

Član 2.

„Dom za socijalno i zdravstveno zbrinjavanje osoba sa invaliditetom i drugih osoba" (u daljnjem tekstu: Dom) ima svojstvo pravnog lica, koje stiče upisom u sudski registar kod nadležnog suda u Mostaru i svoju djelatnost ostvaruje na području Hercegovačko neretvanskog kantona (u daljnjem tekstu: Kanton).

Na osnivanje, registrovanje, rad Doma, imenovanje razrješenje organa upravljanja i rukovođenja i druga pitanja koja nisu uređena ovom odlukom primjenjuje Zakon o socijalnoj zaštiti ("Službene novine HNK“, broj:3/05) i propisi o ustanovama.

Član 3.

Svoja prava i obaveze Osnivač, ovom odlukom, prenosi na Vladu Hercegovačko- neretvanskog kantona (u daljnjem tekstu: Vlada) i Ministarstvo zdravstva, rada i socijalne zaštite (u daljnjem tekstu: Ministarstvo).

 

II NAZIV I SJEDIŠTE DOMA

 Član 4.

Dom je javna ustanova.

Naziv ustanove je: "Dom za socijalno i zdravstveno zbrinjavanje osoba sa invaliditetom i drugih soba". Sjedište Doma je u Stocu, ul. Humska b.b.

Član 5.

Dom ima svoj pečat.

Oblik i sadržaj pečata uređuje se Pravilima Doma, u skladu sa zakonom.

 

III DJELATNOST DOMA

Član 6.

Djelatnost Domaje:

85.3185.310 Socijalna zaštita u ustanovama sa smještajem

85.323   Ostala djelatnost socijalne zaštite bez smještaja

85.12     Djelatnost medicinske prakse

85.121   Djelatnost medicinske prakse

85.122   Zdravstveno-preventivna zaštita

85.1485.140 Ostala djelatnost humane medicine

U okviru osnovne djelatnosti Dom vrši slijedeće poslove:

- smještaj odraslih, fizički ili mentalno invalidnih osoba sa trajnim smetnjama fizičkom ili psihičkom razvoju, duševno oboljelih i hronično bolesnih osoba, osoba sa specifičnim oboljenjima i osoba sa društveno negativnim ponašanjem, ako ne postoje bolji uvjeti za smještaj u vlastitoj ili drugoj porodici ili ustanovi, a nije im neophodno bolničko liječenje ili je bolničko liječenje završeno, starih i iznemoglih osoba i djece ometene u fizičkom ili psihičkom razvoju;

-              pružanje korisnicima usluga zbrinjavanja, zdravstvenenjege,dijagnosticiranja,rehabilitacije (medicinske, psihosocijalne) i osposobljavanje u posebnim uvjetima, radnu i okupacionu terapiju u skladu sa potrebama i psiho-fizičkim sposobnostima osoba sa invaliditetom;

-              usluge dnevnog smještaja osoba sa invaliditetom i djece o metene u fizičkom ili psihičkom razvoju, osposobljavanje za radnu terapiju koja će zaokupiti pažnju, rekreaciju i druge aktivnosti u skladu sa sposobnostima;

-              privremeno zbrinjavanje i ishrana osoba sa invaliditetom i drugih osoba, koje su se uslijed raznih okolnosti našle izvan mjesta prebivališta i bez sredstava za život, do mogućnosti vraćanja u vlastitu ili drugu porodicu, ustanovu u koju su ranije bili smješteni ili ovlašteni centar, a radi odgovarajućih oblika zaštite;

-              usluge ishrane, njege, zdravstvene zaštite (medicinsko ili psiho socijalne), te kulturne, zabavne, sportske i druge aktivnosti.

Dom se može, u skladu sa zakonom, pored osnovne djelatnosti, baviti i dopunskom privrednom i drugim djelatnostima (proizvodnja i prodaja određenih proizvoda u vlastitim radionicama i dr.).

Član 7.

Unutrašnje uređenje, kao i druga pitanja značajna za rad Doma ureduju se Pravilima i drugim općim aktima Doma, u skladu sa zakonom.

Vlada daje saglasnost na Pravila.

 

IV ORGAN UPRAVLJANJA l RUKOVOĐENJA

Član 8.

Organ upravljanja u Domu je:

 - Upravni odbor

Član 9.

Upravni odbor Doma ima 5 (pet) članova i čine ga:

-              3 (tri) člana koje predlaže Vlada,

-              1 (jedan) član stručni radnik Doma,

-              1 (jedan) član kojeg predlaže Ministarstvo.

Članove Upravnog odbora  Doma iz stava 1. ovog Člana imenuje i razrješava Vlada, na prijedlog Ministarstva, po postupku predviđenim Zakonom.

Način izbora i opoziva, te mandat Članova Upravnog odbora Doma utvrđuje se u skladu sa zakonom.

Članovi Upravnog odbora imenuju se na period od četiri godine i mogu biti ponovo imenovani.

Vlada može razriješiti članove Upravnog odbora Doma i prije vremena na koje su imenovani u skladu sa zakonom.

Član 10.

Način donošenja odluka i druga pitanja u vezi s radom Upravnog odbora, uredit će se Pravilima Doma, u skladu sa zakonom.

Član 11.

Domom rukovodi direktor.

Direktor Doma imenuje i razrješava Upravni odbor Doma uz prethodno pribavljenu saglasnost Vlade, a na prijedlog Ministarstva.

Direktor Doma imenuje se na osnovu provedenog konkursa i može se imenovati osoba koja ispunjava uslove utvrđene zakonom i Pravilima Doma.

Mandat direktora je 4 (četiri) godine i može biti ponovo imenovan.

Član 12.

Visinu naknade za rad članova Upravnog odbora utvrđuje Vlada, na prijedlog ministarstva.

Član 13.

Predsjednik Upravnog odbora i direktor Doma ne mogu biti iz istog konstitutivnog naroda.

 

V SREDSTVA ZA OSNIVANJE I OBAVLJANJE DJELATNOSTI DOMA

Član 14.

Osnivački ulog Doma je 10.000,00 (slovima: deset hiljada) KM.

Osnivač je osigurao neophodne uslove za rad Doma nabavkom kompletne opreme i dovođenjem u upotrebno stanje zgrade, uzete na korištenje.

Oprema Doma je svojina osnivača.

Član 15.

Sredstva za obavljanje djelatnosti Doma osiguravaju se iz:

-              Budžeta Kantona

-              uslužnih i privrednih djelatnosti Doma,

-              osobnog učešća korisnika i njegovih srodnika,

-              legata, poklona i zavještenja,

-              drugih izvora u skladu sa zakonom i drugim propisima.

Član 16.

Cijena smještaja i pružanja usluga u Domu određuje se za obavljene usluge smještaja, ishrane, socijalne zaštite i zdravstvene zaštite.

Cijenu smještaja u Domu utvrđuje Vlada, na prijedlog Ministarstva.

Član 17.

Za svoje obaveze Dom odgovara svom svojom imovinom - potpuna odgovornost.

Osnivač Doma solidarno i neograničeno odgovara za obaveze Doma.

Ukoliko Osnivač pokrije višak rashoda na prihodima Doma, uzastopno za dvije godine, Vlada je dužna da razriješi članove Upravnog odbora u roku od dva mjeseca.

Upravni odbor će, u slučaju stava 3. ovog člana, kao i u drugim slučajevima predviđenim u zakonu, razriješiti direktora Doma u roku od dva mjeseca.

Član 18.

Višak prihoda nad rashodima koristi se za obavljanje i razvoj djelatnosti Doma, u skladu sa zakonom i Pravilima Doma.

Član 19.

Dom ne može bez saglasnosti Osnivača, opteretiti ili otuđiti imovinu, čija je vrijednost veća od vrijednosti utvrđene Pravilima Doma.

Član 20.

Dom je odgovoran Vladi za rezultate svog rada i djelovanja u svim oblastima za koje je nadležan. . Obaveze Doma prema Vladi su:

•             obavijesti o potrebi donošenje Odluke o statusnim promjena Doma (promjena naziva, sjedišta, djelatnosti i drugih promjena u skladu sa zakonom),

•             podnese godišnji program rada, te plan rada i razvoja,

•             podnese izvještaj o poslovanju, šestomjesečni i godišnji,

•             druge obaveze utvrđene zakonom.

 

VI NADZOR NAD STRUČNIM RADOM I ZAKONITOŠĆU RADA DOMA

Član 21.

Nadzor nad stručnim radom i nadzor nad zakonitošću rada Doma vrši Ministarstvo, u skladu sa zakonom.

 

VII PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 22.

Vlada će u roku od 15 dana od dana stupanja na snagu ove odluke imenovati privremenog ,direktora u skladu sa zakonom, koji će obaviti sve pripreme za početak rada Doma, te podnijeti prijavu za upis u sudski registar.

 Član 23.

Vlada će, u roku od 15 dana od dana stupanja na snagu ove Odluke, imenovati privremeni Upravni odbor Doma, u skladu sa zakonom, i istovremeno raspisati konkurs za članove Upravnog odbora Doma.

Član 24.

Upravni odbor dužan je donijeti Pravila i Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u Domu u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu ove odluke, a ostale opće akte u roku od 90 dana.

Član 25.

Na osnovu ove odluke izvršit će se upis Doma u sudski registar.

Član 26.

Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Hercegovačko-neretvanskog kantona".

BOSNA I HERCEGOVINA

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE

HERCEGOVAČKO-NERETVANSKl KANTON

SKUPŠTINA

Broj: 02-01-XIV-144/08

Mostar, 29.10.2008.godine

 

PREDSJEDAVAJUĆI

Ramiz Jelovac.s.r.

Natrag