Stolac > Vijesti > Dom za socijalno i zdravstveno zbrinjavanje osoba s invaliditetom | Vijesti

Javni natječaj

03.03.2021 07:00

Na temelju članka 7. i 8. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije BiH («Službene novine Federacije BiH», broj: 12/03 i 34/03), a u svezi sa člankom 54. Zakona o socijalnoj skrbi HNŽ („Narodne novine HNŽ“ broj:03/05) člankom 21. Statuta Ustanove i članak 2. Statuta o izmjeni i dopuni Statuta ustanove „Dom za socijalno i zdravstveno zbrinjavanje osoba s invaliditetom i  drugih osoba“ Stolac („Narodne novine HNŽ“ broj: 03/09 6/12, 3/13 i 11/17),  Upravno vijeće na sjednici održanoj dana 02.03.2021. godine, raspisuje:

 

                                                                       J A V N I    N A T J E Č A J

 za izbor i imenovanje ravnatelja Ustanove „Dom za socijalno i zdravstveno zbrinjavanje osoba sa invaliditetom i drugih osoba“ Stolac

 

I

Oglašava se upražnjena pozicija za:

  1. Ravnatelj Ustanove „Dom za socijalno i zdravstveno zbrinjavanje osoba sa invaliditetom i drugih osoba“ Stolac ………………. 1 izvršitelj

 

 

II

Opis pozicije:

Ravnatelj obavlja slijedeće poslove:

- organizira i rukovodi radom Doma, predstavlja i zastupa Dom, poduzima sve pravne radnje u ime i za račun ustanove, zastupa Dom u svim postupcima pred sudovima, upravnim i drugim nadležnim organima, te pravnim osobama s javnim ovlastima, odgovara za zakonitost rada Doma, izvršava odluke Upravnog vijeća i odgovara istom za sveukupno poslovanje i razvoj Doma i rad djelatnika, predlaže Upravnom vijeću donošenje odluka i općih akata iz njegove nadležnosti, podnosi Upravnom vijeću izvještaj o radu i financijskom poslovanju, obavlja posao naredbodavca za izvršenje financijskog plana Doma i odgovoran je za namjensko  trošenje sredstava Doma, odlučuje o zasnivanju i prestanku radnog odnosa djelatnika, u skladu sa zakonom, odlučuje o pravima, obvezama i odgovornostima djelatnika iz radnog odnosa, vodi stručni rad ustanove i odgovoran je za stručni rad ustanove, obavlja i druge poslove u skladu sa zakonom i Pravilima Doma.

 

III

            Ravnatelj Ustanove se imenuje na mandat od četiri (4) godine.

IV

Kandidat za ravnatelja mora ispunjavati sljedeće opće uvjete:

-          da je stariji od 18 godina,

-          da je državljanin Bosne i Hercegovine

-          da nije otpušten iz državne službe, kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojoj razini u Bosni i Hercegovini u razdoblju od 3 godine prije kandidiranja,

-          da se na njega ne odnosi članak  IX.1. Ustava Bosne i Hercegovine,

-          da nije osuđivan za kazneno djelo i da se protiv njega ne vodi kazneni postupak,

-          da nema privatni financijski interes u Ustanovi

-          da nije izabrani zvaničnik, nositelj izvršne funkcije ili savjetnik u smislu Zakona o sukobu interesa u institucijama vlasti Bosne i Hercegovine («Službeni glasnik BiH», broj: 16/02; 14/03; 12/04 i 63/08) i Zakona o sukobu interesa u tijelima vlasti u Federaciji BiH („Službene novine Federacije BiH“, roj: 70/08),

-          da nije na funkciji u političkoj stranci u smislu članka 5. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima F BiH (“Službene novine F BiH”, broj:34/03).

Pored općih uvjeta kandidat treba da ispunjava i slijedeće posebne uvjete:

- da ima VSS-VII stupanj stručne spreme

- da ima najmanje 5 godina radnog iskustva na poslovima rukovođenja.

 

V

Svi kandidati koji ispunjavaju opće i posebne uvijete bit će pozvani na intervju, gdje se vrši procijena profesionalnih sposobnosti i iskustva svakog kandidata pojedinačno na osnovu znanja koje kandidati pokažu uzimajući u obzir sljedeće kriterije:

-           sposobnost za savjesno i odgovorno obavljanje posla,

-           sposobnost nepristranog donošenja odluka,

-           komunikacijske i organizacijske sposobnosti,

-           sposobnost upravljanja financijskim i ljudskim resursima i sklonost timskom radu,

-           rezultati rada ostvareni tijekom karijere,

 

VI

Kandidati su dužni, uz prijavu, koja sadrži kraći životopis, adresu i kontakt telefon, priložiti originalne dokumente ili ovjerene kopije dokumenata:

-          rodni list,

-          uvjerenje o državljanstvu ili CIPS-ovu  osobnu iskaznicu,

-          dokaz o završenoj  školskoj spremi,

-          potvrda o radnom iskustvu u struci,

-          izjavu da nije otpušten iz službe kao rezultat disciplinske mjere u razdoblju od 3. godine prije kandidiranja,

-          izjavu da nije osuđivan za kazneno djelo i da se protiv njega ne vodi kazneni postupak

-          izjava da se na njega ne odnosi članak IX. točka 1. Ustava Bosne i Hercegovine,

-          izjava da nema privatni financijski  interes u Ustanovi,

-          izjava da nije izabrani zvaničnik, nositelj izvršne funkcije ili savjetnik u smislu zakona o sukobu interesa,

-          izjava da nije na funkciji u političkoj stranci,

 

Javni natječaj bit će objavljen  u «SLUŽBENIM NOVINAMA F BIH»; «DNEVNOM LISTU» i na stranici ustanove „Dom za socijalno i zdravstveno zbrinjavanje osoba sa invaliditetom i drugih osoba“ Stolac.

Javni natječaj ostaje otvoren 15 (petnaest) dana od dana posljednjeg objavljivanja.

            Nepotpune i nepravodobne prijave neće se uzeti u razmatranje.

            Prijave sa potrebnom dokumentacijom dostaviti osobno ili preporučeno poštom, na adresu:

            Ustanova „Dom za socijalno i zdravstveno zbrinjavanje osoba sa invaliditetom i drugih osoba“ Stolac ul. Humska bb 88360 Stolac, Uz naznaku «Prijava na javni natječaj za  imenovanje ravnatelja» - NE  OTVARAJ -

 

Broj:02-304/21                                                                       

Datum, 02.03.2021.godine                                                             PREDSJEDNIK U.V.

 

                                                                                                      Dženita Pirija dipl.iur.

Natrag